Home
Home

ANBI Informatie mbt de Gereformeerde kerk Numansdorp van de kerkrentmeesters

(ANBI voor de diaconie zie 2e deel hieronder)

Naam ANBI:

Gereformeerde Kerk (PKN) te Numansdorp

Telefoonnummer (kerkgebouw):

0186-652477

RSIN/Fiscaal nummer:

002633139

Website adres:

http://www.gereformeerdnumansdorp.nl/    

E-mail:

 

Adres kerkgebouw:

Kerkgebouw en Ontmoetingscentrum "De Hoeksteen"
Roerdompsingel 104
3281JH Numansdorp

De Gereformeerde Kerk te Numansdorp is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Onze gemeente is te typeren als een hechte, warme gemeenschap waarin met elkaar wordt meegeleefd en naar elkaar wordt omgezien.

Wekelijks komen we als gemeente samen om met elkaar de Goede Boodschap te vieren.

Door te zingen, te luisteren en te bidden en door gebruik van symboliek, proberen we steeds meer zicht te krijgen op de betekenis van de Bijbelse verhalen voor ons persoonlijk leven en voor onze dienst aan de samenleving.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk te Numansdorp.
B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken(Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: 
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland Op de website http://www.gereformeerdnumansdorp.nl/vindt u het beleidsplan 2013-2017/8 van onze gemeente. 

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.  

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.  

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten meestal nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.  

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom “begroting” inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het aangegeven jaar. De kolommen “rekening” geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van de aangegeven jaren. De actuele gegevens worden ieder jaar door een onafhankelijke controle commissie goedgekeurd.

           

Gereformeerde kerk (PKN) Numansdorp

         

Bedragen in Euro.

Rekening

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

  2019

2019

2018

2018

2017

Baten

         

Opbrengsten uit bezittingen

26.875

24000

25633

17000

17211

Bijdragen gemeenteleden

65250

64300

66920

62750

68367

Subsidies en overige bijdragen van derden

         
898

800

898

800

844

Totalen baten

93.023

89100

93451

80550

86422

           

Lasten

         

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

         
50250

54600

50894

53550

49152

Besteding Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

         
8124

7100

7339

7300

10352

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

         
4315

4150

4187

4050

3984

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

         
31069

32600

46852

18700

20345

         

Salarissen (organist e.d.)

         
1695

1600

1695

1300

998

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

         
0

0

0

0

0

Lasten overige eigendommen en inventarissen

         
 116

200

156

300

259

Totale lasten

95569

100250

111123

85200

85090

           

Resultaat (baten - lasten)

-2546

-11150

-17672

-4650

1332

           

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.  


 ANBI Informatie mbt de Diakonie van de Gereformeerde kerk Numansdorp


Naam ANBI:                      Diaconie van de Gereformeerde Kerk (PKN) te  Numansdorp
Telefoonnummer:              kerkgebouw: 0186­652477
RSIN/Fiscaal nummer:      824124881
Website adres:                  
http://www.gereformeerdnumansdorp.nl/
E-mail: Diaconie:                
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres kerkgebouw:           Kerkgebouw en Ontmoetingscentrum "De Hoeksteen" ,Roerdompsingel 104, 3281JH, Numansdorp


De Gereformeerde Kerk te Numansdorp is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot
eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel1 lid 1 kerkorde).


Onze gemeente is te typeren als een hechte, warme gemeenschap waarin met elkaar wordt meegeleefd en naar elkaar wordt omgezien. Wekelijks komen we als gemeente samen om met elkaar de Goede Boodschap te vieren. 

Door te zingen, te luisteren en te bidden en door gebruik van symboliek, proberen we steeds meer zicht te krijgen op de betekenis van de Bijbelse verhalen voor ons persoonlijk leven en voor onze dienst aan de samenleving.


De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).


De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5lid 2 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur,
de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Gereformeerde Kerk te Numansdorp. 

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. 
(Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 1 ­ De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 2 ­ Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 3 ­ Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

D.Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: 
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland Op de website http://www.gereformeerdnumansdorp.nl vindt u het beleidsplan 2013-­2017/8 van onze gemeente. 

E. Beloningsbeleid
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig ­ is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: 
Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

F. Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens betreffende de Diakonie treft u hieronder aan. 

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en betalingen.

 

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

Rekening

 

2019

2018

2018

2017

2016

Baten in Euro's

         

Bijdragen gemeenteleden

12910

16676

12350

13203

12040

Lasten

         

Bestedingen diaconaal werk

         

(plaatselijk, landelijk en wereldwijd

13400

16687

12950

11922

13218

           

 Resultaat baten en lasten

-490

-11

-600

1281

-1178


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.


De diaconie een klein vermogen in de vorm van geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.


De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. 


Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.