Home

Home

Gedichten

Martha en Maria

Jij zit maar te zitten
Ik sloof me hier uit
Ben jij soms belangrijk
en maak ik niks uit

Lief zusje, wat nuk je
Ik heb het hier goed
En zie uit mijn ooghoek
heus wel wat jij doet.
Ik zoek naar het hoogste
Luister naar Zijn stem
Zou jij dat ook willen
Zo rusten bij Hem?

Martha mijn dochter
Jij bent mij zo lief
Niet meer en niet minder
dan jou eigen zus

Mijn dochter, Ik zie je
Je bent mij zo lief
Zo lief als je zusjes
Zo heb ik jou lief
Ik zie je jouw werk doen
Ik vind jou zo mooi
Je mag je rust vinden
en zijn wie je bent

Ben jij soms een Martha
of Maria misschien?
En zie je jouw zus
zoals ze is in haar hart?
______________________________________________

Kijk vooruit loop verder

Kijk vooruit, loop verder, Jezus wijst de weg,
stap voor stap Hem volgend, zoals Hij je zegt.
Ga maar vol vertrouwen, houdt het hoofd omhoog,
lopend langs Zijn wegen is geen berg te hoog.


Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom,
ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.

Kijk vooruit, blijf volgen over bergen heen,
stap voor stap steeds verder, Hij gaat met je mee.
Ga op weg naar morgen, samen hand in hand,
lopend langs Zijn wegen naar 't Beloofde Land.


Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom,
ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.
_______________________________________________

Uit de schemer van de tijden Lied 745

Uit de schemer van de tijden
doemt een oer gestalte op,
met legenden, staf en mijter,
beeld van het erbarmen Gods.
Nicolaos, zegevieren 
zal het recht voor heel het volk,
sta ons bij nu wij hier bidden,

wees van onze woorden tolk.
Voor het kind dat niet kan spelen
en geen veilig huis meer kent;
dat geen kans krijgt om te leren,
uitgebuit wordt en miskent;
dat geweld gewoon =gaat vinden
en gepantserd verder leeft……..

God behoed al deze kinderen,
dat uw aarde toekomst heeft.
Sint Niklaas, die weet wat recht is
en wat slecht is ondervangt,
vrijgekocht heeft hij drie dochters
van een redeloze man.
Driemaal werpt hij gulden klompjes
door het venster aan de straat,
driemaal ziet een dochter toekomst,
wordt een vrouw, krijgt nieuwe staat. 

Voor wie reizen in den vreemde,
voor wie overvallen wordt
door de stormen, door de schemer,
door de honger, door tekort,
die geen eigen grond meer hebben,
die gevlucht zijn om het brood;
God, dat wij elkaar behoeden
én in weelde én in nood.


Al wie varen op het water,
zelfs de scheepslui op de wal,
mogen om Sint Niklaas vragen,
want hij kent zijn makkers wel.
Op de zeeën, woedend, ziedend,
in de stilte voor de storm,
in gebed of in verstrooiing,
Nicolaos pleit voor ons.
_______________________________________________

God lof! Nu is gekomen
Gods aangename tijd:
de Koning onzer dromen,
de Heer der heerlijkheid
treedt, zonder praal en pracht,
in onze wereld binnen,
om hier te overwinnen
de duivel en zijn macht. 

Gij machtigen der aarde,
't is uit met Gods geduld,
zo gij Hem niet aanvaarden,
Hem niet aanbidden zult.
Wie in hun trots en waan
zich tegen Hem verheffen,
die zal zijn gramschap treffen,
die doet Hij ondergaan. 

Gij armen en verdrukten,
wáár gij op aarde zijt,
gebeukten  en gebukten
in deze boze tijd, -
houdt moed, Hij nadert al!
Gij moogt uw Held ontvangen,
de Vorst van uw verlangen,
met lied ’ren zonder tal!
___________________________________________

Wanneer we aan jou denken
klinkt Goddank ook een lied
dat ons de troost zal schenken
in dalen van verdriet.
Nu eindigt al het lijden.
Dit is je laatste reis.

De engelen geleiden
je in het paradijs.
Al blijven dan de vragen
geen mens weet het waarom
straks aan het eind der dagen
dan zien we jou weerom.
Wij gaan dwars door het lijden
naar deze stad op reis.
En jij mag ons geleiden
tot in Gods Paradijs!
_______________________________________________

Onze Vader in de hemel

Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten
zoals U is er maar een.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn

Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild

en vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verder gaan

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar

Onze Vader, wij geloven
dat u onze wereld leidt
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks. Altijd
Amen amen.

Lied 1006
______________________________________________

Lied: 321:1, 2, 3, 7

1. Niet als een storm , als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
Komen de woorden van God,
Niet als een schot in het hart.

2. Maar als een glimp van de zon,
 Een groene twijg in de winter,
 Dorstig en hard deze grond-
 Zo is het koninkrijk Gods.

3. Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
Naam zonder klank zonder macht,
Vreemdeling zonder geslacht.

7. Hier in dit stervend bestaan
Wordt Hij voor ons geloofwaardig,
Worden wij mensen van God,
Liefde van leven en dood
_____________________________________________

Liedboek 418 

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween
Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.
Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen
door de landen, zaaiend dag aan dag,
zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede ons
hart rusten mag.
God, schenk ons de
kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot
zegen lachen en geween.
_____________________________________________

Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met Uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met Uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
_____________________________________________Eens zal op de grote morgen,
blank en bruin worden vereend;
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.

Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid.
_____________________________________________