Home

Home

Gedichten

Ik slaap in uw bescherming, Heer,
U neemt mij in uw hoede.
Ik vlij me in uw armen neer;
verkwik mij met het goede.

lk ben gerust; U houdt de wacht,
wilt U mij troostend dragen,
wanneer de schaduw van de nacht
mij doodsangst aan komt jagen.

Ik grijp uw uitgestoken hand,
U reikt die in ontferming,
ik ben niet bang voor onheil,
want uw arm biedt mij bescherming.

Benauwdheid voor een nieuwe dag
kan wachten tot de morgen
Ik wil nu niet in zelfbeklag
verdrinken in mijn zorgen,

want Heer, U weet: ze maken mij
vaak angstig en verdrietig,
maar naast uw grootheid lijken zij
zo onvoorstelbaar nietig.

U bent mijn Helper, machtig groot,
en niemand die mij griefde
kan mij ooit trekken van uw schoot,
mij scheuren van uw liefde.

Ik denk niet aan het leed dat komt,
uw trouw zal mij omgeven,
het schreeuwen van mijn angst verstomt
omdat U mij wilt geven.

een onbezorgde, diepe rust,
ik hul mij in genade,
U, Heer, heeft mij in slaap gekust,
een liefdevolle Vader.

En ook wanneer ik wakker word
gaat U weer aan mijn zijde.
Ik heb mij met uw kracht omgord,
want U zult mij bevrijden.

Heer, zonder U zou ik al snel
verdwalen in het duister,
met U vind ik de wegen wél,
U bent mijn licht en luister.

U heeft mijn ogen aangeraakt.
Nu slaap ik zonder zorgen.
U, die mijn hart zo rustig maakt,
leidt mij ook in de morgen.
_____________________________________________

Liedboek 418

1.God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.

3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen
door de landen, zaaiend dag aan dag,
zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede ons
hart rusten mag.

4. God, schenk ons de
kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot
zegen lachen en geween.
_____________________________________________

Wees mijn verlangen

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
Wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
Dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
Dat in uw armen geborgenheid vindt,

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
Maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning,…
_____________________________________________

IK ZAL ER ZIJN

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Tekst: Hans Maat
Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest
© 2013 Stichting Sela Music

_____________________________________________

Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
________________________________________________

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus' vlag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.
___________________________________________

Eens zal op de grote morgen 

Eens zal op de grote morgen,
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen,
als de rechter van ’t heelal.

Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid.

Eens zal op de grote morgen,
blank en bruin worden vereend;
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.

Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid.
_____________________________________________

Als wij de handen vouwen 

Dank U voor de kinderen
die U ons heeft gegeven,
voor het jonge leven
dat U ons heeft toevertrouwd.
Dank U voor de vreugde
die wij met hen beleven
en dat U ons Uw liefde
voor hen steeds weer ontvouwt.

U heeft Uw Naam aan hen verbonden
toen zij onwetend waren
en hen daarmee opgenomen
in 't verbondsdomein.
Laat hen in dit leven
het steeds opnieuw ervaren
dat zij gekend, gewenst, geliefd
door U de Vader zijn.

Help ons onze kinderen
Uw waarheid voor te leven.
Geef dat zij in ons
iets van Christus zullen zien.
Help ons los te laten,
door liefde steeds gedreven,
als zij zelfstandig worden,
volwassen en nadien.

En als zij struikelen of vallen,
geef ons dan het vertrouwen
dat U hen dan op zult vangen
en weer op doet staan.
Neem hen bij de hand, Heer',
als wij de handen vouwen en
wilt U steeds Uw eigen weg
met onze kinderen gaan.

Leert U onze kinderen
te zoeken in dit leven
naar wat hier op aarde
er werkelijk toe doet.
Help hen vast te houden
wat U hen hebt gegeven
en als zij dat verliezen,
volg hen dan op de boet.

Laat al het zaad dat er gezaaid is,
toen zij ontvank'lijk waren, stil ontkiemen op Uw tijd, Heer',
dank aan Uw verbond.
Wil in Uw geduld hen
Uw liefde steeds verklaren,
want U hebt hen al liefgehad
voor één van hen bestond.

Heer', bewaar de kinderen,
die U aan ons heeft gegeven,
niet slechts voor gevaren
in dit tijdelijk bestaan.
Laat hun namen altijd
bij U staan opgeschreven
in het boek des Levens,
waarin al Uw kinderen staan.
____________________________________________

De Bijbel 

De Bijbel is een boek
met bijzondere verhalen
en veel van die verhalen
zijn wereldwijd bekend.
Verhalen over God
en verhalen over mensen,
verzameld in het Oude
en Nieuwe Testament.

De Bijbel is een boek
met bijzondere verhalen,
en veel van die verhalen
zijn wereldwijd bekend.
Verhalen over God
en verhalen over mensen,
verzameld in het Oude
en Nieuwe Testament

Voordat we gaan lezen,
zijn we even stil,
en vragen we aan God
wat Hij ons zeggen wil

Vader in de hemel,
help ons te begrijpen
wat we zo gaan lezen.
Want we zijn op zoek
naar wat het betekent,
zodat wij iets leren
van die verhalen
in dit boek.

De Bijbel is een boek
met bijzondere verhalen,
en veel van die verhalen
zijn wereldwijd bekend.
Verhalen over God
en verhalen over mensen,
verzameld in het Oude
en Nieuwe Testament

De Bijbel is een boek
met bijzondere verhalen.
________________________________________________

God zal zelf Zijn vleugels spreiden
Hij vertroost en Hij geeft raad
zeker als in bange tijden
angst door vele harten gaat
Hij heeft ons Zijn woord gegeven
de Ik ben, Hij zal er zijn
wil jou leiden als een Herder
sterken in verdriet en pijn.

God zal zelf Zijn kinderen helpen
ga met God, Hij is nabij
ook al worstel je met vragen
lijkt het hoog – gevaarlijk- tij
God heeft ons Zijn woord geschonken Zijn belofte maakt Hij waar
laat de wanhoop toch niet winnen
Ga tot God, want Hij staat klaar.

God zal zelf Zijn liefde tonen
en wie Hem de ere geeft
wie Zijn woorden blijft bewaren
iedereen die met Hem leeft
mag vertrouwen op die Redder
op de Vader en de Zoon
op Gods Geest die ons zal leren
en ontvangt een hemels loon!

Gedicht van Alie Holman.
____________________________________________

Geest van hierboven

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen, van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan.

Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn.

Halleluja!
_____________________________________________

Een instrument van God 

Geef mij Heer veel van Uw liefde
laat mij Uw discipel zijn,
opdat ik voor and're mensen
tot een steun en hulp kan zijn.
Geef m' een open oog voor alles
wat hen ongelukkig maakt.
Laat hen zien dat ik Uw kind ben
en door U ben aangeraakt

Geef mij Heer veel van Uw vrede
laat mij toch verdraagzaam zijn.
Door mijzelf steeds weg te cijf'ren
door nooit eigenwijs te zijn.
Nooit hoogmoedig, ongevoelig
en van eigenwaan vervuld.
Stel mijn hart voor and'ren open,
geef mij tact en veel geduld

Geef mij Heer veel van Uw wijsheid
om hen, die verdrietig zijn,
wat bemoediging te geven,
vol van warmt' en troost te zijn.
Wetend dat ik zelf ook zwak ben
en mijn hulp van U verwacht.
Laat mij Heer een instrument zijn,
dat mag dienen door Uw kracht  

Melodie: Welk een vriend is onze Jezus
_____________________________________________