Home

Home

Gedichten

De wereld is van Hem vervuld” 

De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam één begin,
één levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
in zijn verbond te leven.
Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,

in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

Geest van hierboven, leer ons geloven
Hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede, deel U nu mede
Aan een wereld die U verwacht

ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt

ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt

ik wil de rots zijn in de branding
met de verbeelding aan de macht
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn
en het daglicht in de nacht

ik wil een land zijn zonder grenzen
waar de ruimte nog bestaat
ik wil traag zijn als de waarheid
die de leugen achterhaalt

ik wil de moed zijn van de wanhoop
het stilstaan van de tijd
ik wil een sprong zijn in het duister
en de laatste strohalm zijn

ik wil de taal zijn van een dichter
die zichzelf geen dichter noemt
het zout zijn van de aarde
en de kus die ons verzoent

ik wil een land zijn zonder woorden
gedragen door de wind
ik wil de wereld weer leren zien
door de ogen van een kind

en met de schoonheid van de onmacht
lopen langs een eindeloze weg
met open ogen dromen
weerloos en toch sterk

Liedboek en versie van Stef Bos
_____________________________________________

Ga maar gerust

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
_________________________________________________

Hij die de blinden weer liet zien

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden,
is zelf het licht dat ruimte geeft,
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet,
hun dode krachten deed ontvlammen,
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf,
met overdaad hen kwam verwarmen,
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed,
hun eigen oren deed geloven,
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.
_________________________________________________

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God.
De Ene, Bron van wijsheid en licht,
die Jezus zijn Vader noemde,
die zich als een Moeder inzet
voor het leven van zijn kinderen.
Ik geloof dat die God,
de God van Abraham en Sara,
dicht bij mij is en mij en alle mensen roept
tot een zinvol bestaan,
bevrijd en geleid door de liefde.
En dat ik geroepen ben tot zorgende aandacht
voor mijn naasten en voor de schepping
die mij als woonplaats gegeven is.
Er is veel in dit leven dat ik niet begrijp
en dat mij het geloven soms moeilijk maakt.
Ik lijd ook aan het kwaad
dat ik in mij zie en om mij heen.
Toch kies ik er voor
in vertrouwen te leven
op die roepstem van God
op die gestalte van Jezus
op het leven ondanks de dood.
Altijd weer zal ik hopen
op een toekomst van vrede
voor de kinderen van vandaag
en geloven, dat ondanks alles,
het leven kostbaar is
en waard geleefd te worden
tot de dag
dat ik thuiskomen mag,
daar, waar mijn bestemming is in mijn God.
Ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp.

Amen

Martha en Maria

Jij zit maar te zitten
Ik sloof me hier uit
Ben jij soms belangrijk
en maak ik niks uit

Lief zusje, wat nuk je
Ik heb het hier goed
En zie uit mijn ooghoek
heus wel wat jij doet.
Ik zoek naar het hoogste
Luister naar Zijn stem
Zou jij dat ook willen
Zo rusten bij Hem?

Martha mijn dochter
Jij bent mij zo lief
Niet meer en niet minder
dan jou eigen zus

Mijn dochter, Ik zie je
Je bent mij zo lief
Zo lief als je zusjes
Zo heb ik jou lief
Ik zie je jouw werk doen
Ik vind jou zo mooi
Je mag je rust vinden
en zijn wie je bent

Ben jij soms een Martha
of Maria misschien?
En zie je jouw zus
zoals ze is in haar hart?
______________________________________________

Kijk vooruit loop verder

Kijk vooruit, loop verder, Jezus wijst de weg,
stap voor stap Hem volgend, zoals Hij je zegt.
Ga maar vol vertrouwen, houdt het hoofd omhoog,
lopend langs Zijn wegen is geen berg te hoog.


Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom,
ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.

Kijk vooruit, blijf volgen over bergen heen,
stap voor stap steeds verder, Hij gaat met je mee.
Ga op weg naar morgen, samen hand in hand,
lopend langs Zijn wegen naar 't Beloofde Land.


Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom,
ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.
_______________________________________________

Uit de schemer van de tijden Lied 745

Uit de schemer van de tijden
doemt een oer gestalte op,
met legenden, staf en mijter,
beeld van het erbarmen Gods.
Nicolaos, zegevieren 
zal het recht voor heel het volk,
sta ons bij nu wij hier bidden,

wees van onze woorden tolk.
Voor het kind dat niet kan spelen
en geen veilig huis meer kent;
dat geen kans krijgt om te leren,
uitgebuit wordt en miskent;
dat geweld gewoon =gaat vinden
en gepantserd verder leeft……..

God behoed al deze kinderen,
dat uw aarde toekomst heeft.
Sint Niklaas, die weet wat recht is
en wat slecht is ondervangt,
vrijgekocht heeft hij drie dochters
van een redeloze man.
Driemaal werpt hij gulden klompjes
door het venster aan de straat,
driemaal ziet een dochter toekomst,
wordt een vrouw, krijgt nieuwe staat. 

Voor wie reizen in den vreemde,
voor wie overvallen wordt
door de stormen, door de schemer,
door de honger, door tekort,
die geen eigen grond meer hebben,
die gevlucht zijn om het brood;
God, dat wij elkaar behoeden
én in weelde én in nood.


Al wie varen op het water,
zelfs de scheepslui op de wal,
mogen om Sint Niklaas vragen,
want hij kent zijn makkers wel.
Op de zeeën, woedend, ziedend,
in de stilte voor de storm,
in gebed of in verstrooiing,
Nicolaos pleit voor ons.
_______________________________________________

God lof! Nu is gekomen
Gods aangename tijd:
de Koning onzer dromen,
de Heer der heerlijkheid
treedt, zonder praal en pracht,
in onze wereld binnen,
om hier te overwinnen
de duivel en zijn macht. 

Gij machtigen der aarde,
't is uit met Gods geduld,
zo gij Hem niet aanvaarden,
Hem niet aanbidden zult.
Wie in hun trots en waan
zich tegen Hem verheffen,
die zal zijn gramschap treffen,
die doet Hij ondergaan. 

Gij armen en verdrukten,
wáár gij op aarde zijt,
gebeukten  en gebukten
in deze boze tijd, -
houdt moed, Hij nadert al!
Gij moogt uw Held ontvangen,
de Vorst van uw verlangen,
met lied ’ren zonder tal!
___________________________________________

Wanneer we aan jou denken
klinkt Goddank ook een lied
dat ons de troost zal schenken
in dalen van verdriet.
Nu eindigt al het lijden.
Dit is je laatste reis.

De engelen geleiden
je in het paradijs.
Al blijven dan de vragen
geen mens weet het waarom
straks aan het eind der dagen
dan zien we jou weerom.
Wij gaan dwars door het lijden
naar deze stad op reis.
En jij mag ons geleiden
tot in Gods Paradijs!
_______________________________________________

Onze Vader in de hemel

Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten
zoals U is er maar een.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn

Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild

en vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verder gaan

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar

Onze Vader, wij geloven
dat u onze wereld leidt
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks. Altijd
Amen amen.

Lied 1006
______________________________________________