Home
Home

1840 Het begin

Zo’n zes jaar, na de “Afscheiding” in 1834 in Nederland, scheidde ook in Numansdorp een groepje personen zich af van het Nederlands Hervormde Kerkgenootschap. Dit groepje groeide uit tot zo’n 90 doop- en belijdende leden. De beginjaren waren moeilijk. Toch zag men kans om een stukje grond in erfpacht te verkrijgen, waarop na verloop van tijd een kerkgebouwtje verscheen. Maar zonder predikant, ouderling en diaken werd de band losser.

Helaas kon men door onvoldoende middelen de aangegane verplichtingen niet meer nakomen, dus werd de erfpacht vernietigd, het gebouwtje gesloopt en de inboedel verkocht. Enige leden sloten zich aan bij de gemeente van Zuid-Beijerland. Daar gingen zij op zondag ook naar de kerk. Echter de groep personen die in de eigen woonplaats een kerkelijke gemeenschap wilde,  groeide. En weer werden er pogingen gedaan om dit te verwezenlijken.

De heer Roel, een gewezen monnik, kwam preken in een schuur aan de Torenstraat. Het aantal toehoorders was groot, maar zijn preken waren te eenzijdig, dus trokken er velen richting Zuid-Beijerland. Maar hieraan waren, onder andere door de grote afstand en door de wijze waarop men zich verplaatste, aanmerkelijke bezwaren verbonden. Zo was men in de herfst en de winter ten gevolge van de slechte weersomstandigheden vaak verhinderd naar de kerk te gaan.

Om te kunnen voldoen aan de behoefte tot beoefening van de gemeenschap der heiligen, kwam men bijeen in het huis van een van de broeders, te weten Hendrik Hendrikse. Toen dit aansloeg, zag men kans om de schuur aan de Torenstraat weer te huren.  Onder andere Ds. de Jong van Zuid-Beijerland en ds. J. v.d. Linden van Westmaas gingen in de diensten voor. 

Om een beter kerkgebouw te verkrijgen werd aan de Havenstraat een huis van de heer C. de Lange gekocht en zodanig ingericht, dat het kon worden gebruikt voor het houden van kerkdiensten.

Op 3 september 1876 werd het kerkgebouw in gebruik genomen.

1876 Tot standkoming van de Gereformeerde kerk in Numansdorp

De officiële totstandkoming van een eigen en zelfstandige gemeente vond plaats op 29 november 1876 toen ds. C.J.I. Engelbrecht van Spijkenisse de aanwezige leden als zodanig bevestigde. Drie afgevaardigde predikanten, ds. C.J. Engelbrecht, ds. K. Kleinendorst en ds. J. v.d. Linden, alsmede de mannelijke lidmaten kozen samen 2 ouderlingen en 1 diaken. Zij werden door ds. J. v.d. Linden in het ambt bevestigd. Zo was hier een zelfstandige Gereformeerde gemeente geïnstitueerd, die de naam droeg van Christelijk Gereformeerde Gemeente. Door de regering, bij schrijven van de minister van Justitie, erkend op 19 februari 1877.

In 1878 kwam de eerste vaste eigen voorganger, een christelijke hulponderwijzer uit Hardenberg, de heer L.C.F. Kamp. Maar vanwege een slechte gezondheid heeft hij slechts tot 1880 zijn werk kunnen doen. De gemeente was arm en de lasten drukten zwaar. In het algemeen gezien was het toen een tijd van armoede, waaruit ook de financiële moeilijkheden van de kerk te verklaren zijn.

Toch werd in 1887 de emeritus predikant ds. J. Passchier beroepen en op 11 december bevestigd. Tijdens zijn elfjarige ambtsperiode is men in 1892, met instemming van alle leden, meegegaan met de uit de Doleantie van 1886 gevormde groep van Nederduits Gereformeerden, die zo gezamenlijk de Gereformeerde Kerken gingen vormen.

Als eerste predikant (nu geen emeritus) werd op 1 maart 1903 bevestigd kandidaat E. Schouten en op 10 november 1907 ds. v.d. Meulen, waarna een periode van groei en bloei volgde.

1908 Nieuwbouw kerk “Eben Haëzer”

In 1908 bouwde men op de hoek Torenstraat en de huidige Weth. v.d. Veldenweg een nieuw kerkgebouw met consistorie, die de naam “EBEN HAËZER” kreeg. Op 9 november 1910 werd ds.R.Koolstra als predikant bevestigd.

De gemeente bestond toen uit 208 doop- en belijdende leden. In 1911 verloor men een groot aantal leden aan de kerk van Klaaswaal, ten gevolge van de komst van een eigen gemeente aldaar.

In 1918 kwam ds. E.J. van Voorst in dienst en in 1922 ds. J. Vesseur, die tevens ook predikant werd van Klaaswaal.

In 1930 werd door orgelbouwer Dekker uit Goes een pijporgel gebouwd in de Eben Haëzer kerk. Voor de bouw van dit orgel  werd de gemeentezang begeleid door een harmonium met pedaal.

Om voldoende volume te produceren bediende een pomper de blaasbalg.

In 1932 kwam ds. E. Mobach naar Numansdorp overigens ook in combinatie met Klaaswaal. Daarna volgde in 1946 ds.A.J. Radder.

1953 De watersnood

Op 1 februari 1953 teisterde de watersnood het Gereformeerde kerkgebouw. De kerk had geen stevige fundering en een zwakke constructie, waardoor de negatieve gevolgen enorm waren. Gelukkig kon er uit een vergoedingsregeling de restauratie van de kerk in 1957, 1963 en 1964 betaald worden.  

In 1955 kwam ds. D. Bremmer en in 1959 ds. A. Veldhuijzen, de kerk bestond toen uit ongeveer 263 leden. In 1965 kwam ds. M. v.d. Heiden en in 1971 ds. G. van ’t Spijker.

De kleine gemeente uit Numansdorp fungeerde zelfs als “zendende” kerk bij de uitzending van ds. van ’t Spijker naar de zendingsvelden in Rwanda.

Na hem kwam in 1973 in Numansdorp, als één van de eerste kerken in Nederland, een vrouw als predikant, mw. R. v.d. Kolff en met haar kwamen ook de eerste vrouwelijke ambtsdragers in de kerkenraad.

Door de ontsluiting van de Hoeksche Waard door de Heinenoordtunnel groeide het aantal inwoners, dus ook de leden in de kerken. Waren er in 1966 nog 376 leden, in 1975 waren dit er al 546.

1977 Nieuwbouw kerk “De Hoeksteen”

De kerk werd te klein, dus besloot de kerkenraad op 16 mei 1975 tot nieuwbouw en zo werd op 22 mei 1977 de laatste dienst gehouden in de “Eben Haëzer” kerk en op 26 mei 1977 de eerste dienst in de nieuwe kerk “De Hoeksteen”. In 1978 werd ds. J. van Rootselaar als predikant beroepen en in 1983 kwam ds. E.P. v.d. Veen. In 1988 werd ds P. Silvis bevestigd en daarna in 1993 da. H.E. v.d. Zwaag.

2004 PKN

Op 1 mei 2004 fuseerden de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlands Hervormde Kerk en de Evangelisch- Luterse Kerk tot de Protestantse Kerken in Nederland (P.K.N.) Hierin ging de Gereformeerde Kerk in Numansdorp mee.  

In 2006 werd da. M.J. den Bakker beroepen en bevestigd (maar nu op voorschrijven van de classis voor 50% werk) in Gereformeerde Kerk te Numansdorp. Zij is tot 1 september 2014 predikante in Numansdorp geweest.

2012 Vernieuwing van het interieur

Aangezien het interieur van de kerk, na 35 jaar, nodig aan vervanging toe was, is dit in 2012 grondig aangepakt. Het orgel werd gerestaureerd en verplaatst naar een beter passende plek. Het podium werd vergroot, zodat het multifunctioneel is geworden. En in plaats van vaste zitplaatsen werden nu losse stoelen neergezet, waardoor meerdere opstellingen mogelijk zijn. Ook de vloerbedekking is vernieuwd. De verlichting is verbeterd en ten behoeve van het beamen werd de muur achter het podium wit gestuct. Tevens is een moderne mediadesk gebouwd. Zo kunnen het gebouw en de inrichting, anno 2013,  weer een aantal jaren mee.