Home
Home

De kerkenraad

De kerkenraad van onze kerk bestaat uit de predikant een ouderling-preses, een ouderling-scriba, een ouderling-kerkrentmeester, een jeugdouderling, een seniorenouderling, enige ouderlingen t.b.v. pastoraat en enige  diakenen. Samen verzorgen zij het pastorale en diaconale werk. De kerkenraad vergadert vijf á zes keer per jaar.

Binnen de kerkenraad fungeert het moderamen als 'dagelijks bestuur'. Het bestaat uit de ouderling-preses, de ouderling-scriba, een ouderling-pastoraat, een diaken en de predikant. Het moderamen vergadert maandelijks behalve in juli.

De voornaamste taak van de kerkenraad is het leiding geven aan de gemeente. Daarbij gaat het om:

  • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
  • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld
  • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming
  • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente
  • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente
  • het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken
  • het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld
  • het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente
  • het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd

Beleidsplan

 

Privacy statement

Voor onze kerk is een Privacy statement voor dit document klik hier.